Wzmocnienie ścian dołu

2.8.1 Rozkopanie wykopów i wykopów w ścianach pionowych w glebach o naturalnej wilgotności bez przymocowania można przeprowadzić na głębokości:

nie więcej niż 1 m - luzem, piaszczyste i żwirowe;

nie więcej niż 1,25 m - na glebach piaszczystych i gliniastych;

nie więcej niż 1,5 m - na glebach gliniastych;

nie więcej niż 2 m - w szczególnie gęstych glebach. Jednocześnie prace powinny być wykonywane natychmiast po przejściu wykopów i wykopów.

2.8.2 Po przekroczeniu wskazanych głębokości, wykop i wykop rowów jest dozwolony tylko wtedy, gdy pionowe ściany są nieruchome lub zbocza dopuszczalnego nachylenia są stałe (rysunek 2.7).

Rysunek 2.7 - Określenie nachylenia stoku

Maksymalną dopuszczalną stromość zboczy wykopów i wykopów w glebach o naturalnej wilgotności należy ustalić zgodnie z tabelą 2.4.

2.8.3 Kopanie wykopów i wykopów w zamarzniętych glebach ze wszystkich skał, z wyjątkiem suchego piasku, może być przeprowadzane przy pionowych ścianach bez zamocowań do pełnej głębokości ich zamarzania. Podczas pogłębiania poniżej poziomu zamarzania należy wykonać mocowanie.

2.8.4 Rowy i wykopy w suchych (luźnych) glebach piaszczystych, niezależnie od stopnia zamarzania, powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić ustalone nachylenie stoków lub urządzenie do mocowania na ścianie.

2.8.5 Wykonywanie wykopów i wykopów na glebach ogrzanych (rozmrożonych) powinno odbywać się z koniecznym nachyleniem stoków lub mocowaniami ściennymi w przypadkach (lub miejscach), gdy głębokość odcinka ogrzewanego przekracza wymiary wskazane w tabeli 2.4.

Tabela 2.4 - Maksymalne dopuszczalne nachylenie zbocza wykopów i wykopów

2.8.6 Na skrzyżowaniach z torami kolejowymi lub tramwajowymi konieczne jest wykopy i wykopy z obowiązkowym zamocowaniem ich ścian. Tory kolejowe należy montować tylko w przypadkach przewidzianych w projekcie, skoordynowanych z obsługą tych torów.

2.8.7 Rodzaje stanowisk montażowych i rowów z pionowymi ścianami pokazano na rys. 2.8 i w tabeli 2.5.

Rysunek 2.8 - Metody mocowania ścian wykopów i wykopów
Tabela 2.5 - Rodzaje montażu wykopów i rowów z pionowymi ścianami

2.8.8 Należy przymocować wykopy i doły o głębokości do 5 m, z reguły powinny to być narzędzia inwentaryzacyjne. Metalowe spiralne rozpórki zapasowe (ryc. 2.9) służą do zmniejszenia zużycia materiałów leśnych.

Rysunek 2.9 - Stężenie spiralne do zabezpieczania rowów

Na głębokości ponad 3 m mocowania muszą być wykonywane na oddzielnych projektach zatwierdzonych przez kierownictwo firmy budowlanej.

2.8.9 W przypadku braku wyposażenia inwentarza, okucia do wykopów i wykopów powinny być wykonane na miejscu z następującymi wymaganiami:

a) do mocowania gruntów o naturalnej wilgotności (z wyjątkiem piasków), należy stosować płyty o grubości nie mniejszej niż 40 mm, a dla gruntów o wysokiej wilgotności nie mniejszej niż 50 mm. Płyty powinny być układane za pionowymi słupkami blisko ziemi za pomocą zbrojenia z przekładkami;

b) mocowanie do stojaka powinno być zainstalowane co najmniej 1,5 m;

c) odległość między rozpórkami w linii pionowej nie powinna przekraczać 1 m. Elementy dystansowe są ustalone za pomocą ogranicznika;

d) nad krawędziami, górne deski powinny wystawać co najmniej 15 cm;

e) zespoły łączące, na których spoczywają półki w celu przeniesienia gruntu, muszą zostać wzmocnione. Półki są ogrodzone deskami o wysokości co najmniej 15 cm.

2.8.10 Rozwój wykopów w glebach nasyconych wodą (piaskami ruchomymi) powinien być prowadzony zgodnie z indywidualnymi projektami zapewniającymi bezpieczne metody pracy - sztuczna redukcja wody, mocowanie na pióro i wpust itp.

2.8.11 Mocowania wykopów i rowów należy rozłożyć od dołu do góry, ponieważ gleba jest zasypywana, a jednocześnie usunąć nie więcej niż dwie lub trzy deski w normalnej glebie, nie więcej niż jedną deskę w pływakach. Przed demontażem desek dolnej części przystawki należy zamontować prowizoryczne, ukośne rozpórki, a stare rozpórki należy wyjmować dopiero po zamontowaniu nowych; Mocowania należy instalować w obecności odpowiedzialnego wykonawcy. W miejscach, w których demontaż elementów złącznych może spowodować uszkodzenie konstrukcji w trakcie budowy, jak również w unoszącym się terenie, możliwe jest częściowe lub całkowite zamocowanie elementów złącznych w ziemi.

2.8.12 Ściany wykopów i rowów opracowane przez maszynę do robót ziemnych powinny być zamontowane z gotowymi osłonami, które są opuszczane i spalane na górze (pracownicy nie mogą zejść do otwartego wykopu). Rozkopanie wykopów za pomocą maszyn do robót ziemnych bez urządzeń mocujących musi odbywać się na zboczach.

2.8.13 Konieczność, wielkość i sposób zabezpieczenia rowów określa dokumentacja projektowa i szacunkowa.

Wzmocnienie głębokości wykopu 2 ​​metrów: jak poprawić?

Jak stopniowo wzmacniać dwumetrową głębokość wykopu?

Gleba jest czymś przebiegłym, zawsze zapada się nagle i konsekwencje upadku gleby na ludzi w rowie, zwłaszcza w głębokim rowie, są zawsze bardzo smutne, a nawet śmiertelne. Aby temu zapobiec, konieczne jest albo wykonanie lub naprawienie ścian, jeśli nie ma nachyleń. Najpopularniejsza i najbardziej niezawodna metoda mocowania ścian dołów i wykopów - tarcze z rozpórkami urządzeń. Oto jak wygląda:

Osłony ustawione od góry do dołu, jako rozwój gleby, i zdemontowane od dołu do góry, tak aby górne warstwy gleby nie spadały na ludzi. Możliwe jest użycie oddzielnych desek zamiast tarcz, ale tarcze są jeszcze wygodniejsze i bardziej niezawodne. Struts mogą być co najmniej drewniane, nawet metalowe. Ale ten sposób montażu ścian wykopu ma jedno duże, ALE: praca w wykopie, szczególnie wąska i niezbyt głęboka, to zaledwie około 2 metry, przy tej metodzie montażu ścian jest bardzo niewygodna - interferencje przeszkadzają. Dlatego możesz użyć innej metody mocowania - za pomocą kotwic. Kotwica jest wbijana pionowo w ziemię wzdłuż ściany wykopu: rury, kłody lub dowolny profil metalowy, górna część kotwy jest zabezpieczona kotwicą, a te same tarcze lub deski są ułożone między podłożem a profilem. Okazuje się, że:

Tarcze lub deski powinny być wyższe niż krawędź rowu, aby żadne kawałki ziemi nie spadły na twoją głowę. Dlatego zobacz, co jest dla ciebie wygodniejsze - rozpórki lub kotwice i wzmocnij je, nie pracuj w wykopie z niezbrojonymi zboczami. Tutaj, w tym pozornie niezbyt głębokim rowie, zaledwie około 2 m. Głęboko, ale bez nachyleń i mocowań ściennych, młody facet ustawił się w stos, gdzie przyłbica ziemi od strony drogi, stanął u dołu, wyprostował rurę. Przeżyte cudem, częściej takie przypadki są znacznie smutniejsze. Dlatego technika bezpieczeństwa nie jest na próżno wymyślona, ​​chociaż często ją ignorujemy.

Kopalnia budowlana, wzmocnienie dołów

Fundamenty i piwnice leżą poniżej poziomu gruntu. Dlatego grunt pod budynkiem musi zostać usunięty i należy utworzyć jamę budowlaną. Jeśli potrzebujesz dokładnych informacji o strukturze i kolejności warstw gleby, konieczne jest przeprowadzenie badań gleb, takich jak wiercenie, sondowanie lub wyrobisko.

Zgodnie z rodzajem gruntu budowlanego, podejmowana jest decyzja o rodzaju fundamentów i rodzajów stosowanych maszyn budowlanych.
Ponadto należy sprawdzić, czy pod sekcją znajdują się: woda lub gazociągi, kanalizacja, przewody elektryczne i telefoniczne.

Ta warstwa może mieć grubość do 40 cm, górna warstwa gleby powinna być w miarę możliwości przechowywana na placu budowy, ponieważ później powinna być ponownie wykorzystana do pokrycia i poprawy miejsca. Pogłębianie z wykopu odbywa się prawie wyłącznie za pomocą ładowaczy i koparek.

Aby to zrobić, kołki tej samej wysokości są wbite w dno studzienki. Wysokość kołków jest usuwana za pomocą narzędzia poziomującego lub narzędzia laserowego z dowolnego punktu względnego i przenoszona na teren za pomocą pręta wyrównującego lub odbiornika. W zależności od głębokości wykopu wymiar centrujący uzyskuje się od wierzchołka kołka do szczytu dołu studzienki.

Zapewnienie bezpieczeństwa wykopu

Roboty budowlane i wykopy o głębokości ponad 1,25 mw wykopie należy wzmocnić przed zawaleniem lub późniejszym pełzaniem gruntu. Po każdej stronie wykopu należy utworzyć paski ochronne o szerokości co najmniej 60 cm, które powinny być wolne, lub należy zadbać, aby wykopana gleba lub górna gleba nie mogła ześlizgnąć się z powrotem do wykopu.

Przycinanie jest pionowo stojącą ścianą belek lub stalowych śrub, które są wyłożone wzdłuż całej płaszczyzny półokrągłymi prętami o minimalnej grubości 5 cm, co zapobiega zapadnięciu się ściany studzienki. Aby zapobiec zawaleniu się ścian wykopów, przycinanie powinno rozciągać się nie mniej niż 5 cm poza ściany wykopu. Równoległe pręty muszą podtrzymywać ziemię całą swoją płaszczyzną.

Podczas wykładania pionowego bloku w wąskich wykopach pionowe pręty z ich dolnymi końcami wbija się w dno wykopu i mocuje poziomymi drewnianymi opaskami w odległości 1,75 m od siebie. Drewniane krawaty muszą mieć przekrój co najmniej 12x16 cm.

Jeżeli wgłębienia fundamentowe są wzmocnione ścianą silosu, wówczas profile z wpustem i wpustem są instalowane w ziemi przed rozpoczęciem prac ziemnych. Profile do palowania blachy lub drążki na pióro i wpust na dłuższych bokach mają tak zwane zamki, które służą jako prowadnice podczas prowadzenia kołka.

Ze względu na ciężar konstrukcji naprężenia ściskające powstają w fundamentach, które powinny być rozłożone na glebie w piwnicy możliwie równomiernie. Zakłada się po prostu, że nacisk z fundamentu na podłoże rozciąga się pod kątem 45 °. W rzeczywistości jednak ciśnienie rozprzestrzenia się w postaci cebuli pod podstawą struktury.

Fallout budynków i zniszczenie gleby

Gleba jako fundament budynku powinna przenosić siły i obciążenia ze struktury. W takim przypadku podstawa konstrukcji pod obciążeniem może zostać ściśnięta i zdeformowana. Budynek ustawia się równomiernie na kilka milimetrów. Nazywa się to szkicem. UNIFORM SEDIMENTS normalnie nie zagrażają budynkowi i nie występują w nim żadne uszkodzenia osadowe.

Związane i niezwiązane gleby mają różne zachowania w sensie osadu w czasie, co można określić za pomocą testu ściskania gleby. Podczas ładowania zabrudzonych gleb, woda pomiędzy poszczególnymi ziarnami lub płytami glebowymi (woda w porach) zostanie wyciśnięta. Wypieranie wody z porów zajmuje bardzo dużo czasu.

Podczas ładowania niezwiązanej gleby duże osady nie mogą występować. Ziarna takich gleb znajdują się bardzo blisko siebie. W ten sposób ładunek przenosi się z ziarna na ziarno i rozkłada się między nie. Jednakże struktura ziaren (granulek) może się jeszcze bardziej zmniejszyć pod obciążeniem. Dzieje się tak, gdy gleba jest załadowana.

Zachowanie gleby w mrozie (zamrażanie)

Mokra gleba jest szczególnie wrażliwa na mróz. Mróz przenika, w zależności od warunków klimatycznych, od głębokości 0,80 do 1,20 m w gruncie. Do tej głębokości, do głębokości zamarzania, woda w ziemi może zamarznąć. W tym samym czasie objętość wody wzrasta o około 10%.

Retencja wody

Budowa konstrukcji wymaga z reguły suchych dołów. Wnikanie wody powierzchniowej (górne podlewanie), wody przepływającej przez warstwę wodoszczelną lub wody gruntowej do studzienki powoduje niebezpieczeństwo zawalenia się stoków i ścian wykopu. Aby wyeliminować to niebezpieczeństwo, należy zapobiegać przedostawaniu się wody do studzienki lub, odpowiednio, usuwaniu wody, która się tam dostała.

Kiedy woda jest usuwana z dołów lub rowów, rozróżnia się zatrzymywanie wody i spadek wody. W OPEN WATERWATER woda powierzchniowa, która wpada do dołu lub w warstwach gleby, gromadzona jest w głębokiej części wykopu, tzw. Bagnie pompujące, poza obrębem budowanego budynku i wypompowywane ze studzienki.

Jeżeli stopa kołnierza znajduje się głębiej niż istniejący poziom wód gruntowych, wówczas w przypadku gruntów o pewnej penetracji wody wraz z rozpoczęciem wykopu wymagany jest OBNIŻONY POZIOM WODY.

Tworzenie arkuszy urządzeń

Tworzenie arkuszy urządzeń

Dlatego też wzmocnienie dołu drewnianymi ekranami, czyli innymi słowy - urządzenie ścianki szczelnej, bardzo ważny etap w realizacji robót ziemnych. Co to jest grodzica i jak go właściwie użyć zostanie opisane poniżej.

Tworzenie arkuszy urządzeń

Ściana szczelna to ściana wykonana z drewnianych osłon lub metalu, która jest przeznaczona do ochrony ścian wykopanego wykopu lub fundamentu przed rozproszeniem i zniszczeniem. Zaleca się stosowanie urządzenia do ścianek szczelinowych, gdy głębokość wykopanego dołu wynosi 7 metrów lub więcej.

Ściana szczelna do wykopu może być drewniana z wykorzystaniem tarcz i desek oraz żelbetu. Pręty zbrojenia z betonu zbrojonego są najdroższe do wykonania, a jako główne słupy używane są tu znudzone stosy.


Drewniane ścianki szczelne są mniej kosztowne, aby chronić szyb przed zniszczeniem. Jednakże, ponieważ nie można go ponownie wykorzystać, palowanie na drewnianych ściankach jest niezwykle rzadko stosowane dzisiaj.

Największym popytem i popularnością jest ogrodzenie z grodzic stalowych. Jeśli konieczne jest zabezpieczenie studni fundamentowej przez długi czas przy wykonywaniu konstrukcji na dużą skalę, wówczas urządzenie ścianki szczelnej wykonane ze stali jest niewłaściwe, jakie jest odpowiednie dla tych celów.

Blachy stalowe i blacha Larsena

W dzisiejszych czasach takie grodzice stalowe zyskały największe zastosowanie:

1. Język Larsena - służy nie tylko do zamykania i wzmacniania jam budowlanych, ale także wtedy, gdy konieczne jest wzmocnienie linii brzegowej, odcinków dróg z możliwym pojawieniem się osuwisk i tuneli.

Język Larsen (patrz zdjęcie) to wodoodporna metalowa konstrukcja ze specjalnymi połączeniami blokującymi. Pozwala to na szybkie i szybkie złożenie całego projektu arkusza blachy Larsena oraz możliwość późniejszego demontażu.


2. Język metalowych rur - do produkcji takich ścianek szczelnych zastosowano rury o okrągłym przekroju i dużej średnicy, powyżej 200 mm. Użycie tego grodziska jest wskazane w głębokich jamach z niestabilną i luźną ziemią.

3. Język jest płaski - bardzo stabilne urządzenie ścianki szczelnej, najczęściej stosowane w wykopach, gdzie głęboka warstwa gleby składa się ze skał. Połączenia blokujące metalowych elementów płaskiego grodziska są dokładnie takie same jak w stosie grodzic Larsena, o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 5000 kN / m.

Wzmocnienie drewnianych tarcz

Wszystkie powyższe urządzenia do wzmacniania i zamykania wykopów są z reguły wykorzystywane do budowy dużych i przemysłowych obiektów na dużą skalę. W budownictwie indywidualnym, gdzie skala budowy nie jest tak duża, najczęściej stosuje się wzmocnienie dołu drewnianymi osłonami i rozpórkami.


Wzmocnienie rowu za pomocą tarcz jest następujące. Aby to zrobić, najpierw drewniane tarcze, przewrócone przez gwoździe lub skręcone śrubami na drzewie, są opuszczane do wykopu od góry w dół, gdy gleba jest pogłębiana. Należy pamiętać, że ze względu na własne bezpieczeństwo demontaż złożonej konstrukcji odbywa się w odwrotnej kolejności, tj. Od dołu do góry.

Dopuszcza się stosowanie zarówno pręta drewnianego jak i różnych metalowych rolek jako elementów dystansowych. Głównym warunkiem jest to, że materiał na rozpórki jest mocny i niezawodny, jest w stanie wytrzymać spodziewane obciążenie z osadzonej na nim gleby.

Wzmocnienie dołów

pracujemy z dowolnym rodzajem rowków

Nasza firma, specjalizująca się w realizacji rowków i ogrodzeń, proponuje wzmocnienie dołów z rowkiem w całej Federacji Rosyjskiej.

Co to jest wzmocnienie dołów?

W zależności od rodzaju gleby podczas montażu obiektów budowlanych możliwe są różne komplikacje:

 • na glebach sypkich - zawalenie się ścian dołu;
 • na zalanych glebach, podmokłych, z wysokim położeniem wód podziemnych - zalanie terenu, podkopywanie fundamentów;
 • na gęsto zabudowanych terenach prace budowlane mogą uszkodzić budowle w pobliżu: podczas lokalnych prac wykopaliskowych w rejonie kamieniołomu warstwy również zaczynają się poruszać.

Aby wykluczyć takie zjawiska, wzmocnić dół jest stosowany.

Istnieją różne technologie wzmacniające doły. Zajmujemy się wzmacnianiem rowów językiem - w sposób najbardziej ekonomiczny i niezawodny. Dzięki tej metodzie na obwodzie przyszłego budynku zainstalowana jest szczelna ściana ścianek szczelnych - elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą zamków na pióro i wpust.

Jak wzmocnić jamę językiem lepiej niż inne technologie?

Wszystkie technologie zbrojenia, śpiączka szczelinująca, implikują zastosowanie konkretnego rozwiązania:

 • cementacja - urządzenie żelbetowe ściany wokół obwodu stoków;
 • instalacja ogrodzeń z odwiertów;

A konsekwencją tego wszystkiego będzie:

 • duża ilość betonu i zbrojenia;
 • użycie ciężkiej, nieodpowiedniej manewrowości;
 • długie okresy budowy ścian (należy poczekać na ustawienie betonu);
 • niewystarczająca plastyczność ogrodzenia: w przypadku poważnego ruchu ziemi beton może pęknąć.

Wszystko to nie tylko opóźnia, ale także zwiększa koszty procesu.

Montaż ogrodzeń z gotowych elementów odbywa się szybko i bez zbędnych kosztów finansowych.

Posiadamy zwrotny sprzęt importowany na śledzonym dysku: nasz sprzęt jest obojętny na cechy reliefu na twojej stronie. Ponadto możemy wykonywać prace w ciasnych warunkach w budynkach miejskich lub przemysłowych.

Spójrz na wideo, jak wzmacnia się dół za pomocą kołka w naszej firmie:

Jakie typy kołków możemy zaoferować do ogrodzenia

Mamy wszelkiego rodzaju stosy arkuszy. Ale częściej musimy montować metalowe rowki Larsera wielokrotnego użytku.

Dlaczego są częściej używane w szermierce?

 • drewniane;
 • żelbetowy;
 • polimeryczny;
 • metal.

Drewniane i żelbetowe są montowane na stałe ("na zawsze") z różnych powodów:

 1. Stopy drewniane pogarszają się w ziemi, a następnie nie można ich zdemontować bez uszkodzenia. Jako dodatkowe wsparcie dla fundacji, nie można ich użyć. Dlatego mimo najniższych kosztów, ogrodzenie z drewnianych palach uzyskuje się najbardziej nieopłacalne ekonomicznie.
 2. Minus zbrojonego betonu - energochłonność transportu i zanurzenia. Ich usuwanie jest również trudne i kosztowne, zazwyczaj nie. Plus - stacjonarne kołki z betonu zbrojonego służą do dalszego wzmocnienia fundamentu.

Polimer (PVC i kompozyt) są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Są lżejsze od metalowych, ich zanurzenie nie jest trudniejsze, tańsze, ale plastik gra dużo metalu pod względem właściwości wytrzymałościowych.

Jeśli wymagania projektu projektowego do projektowania krajobrazu pozwalają na użycie plastiku do projektu, można zamówić ogrodzenie tego rodzaju stosów.

Oferujemy porady dotyczące wyboru optymalnego języka za darmo.

Zalety metalowych rowków do wzmacniania jamek

Przy urządzeniu płotu rowów estetyka roli nie gra. Pale można zdemontować na końcu budowy, z wyjątkiem niektórych obiektów na szczególnie kapryśnych, niestabilnych glebach. Inne świadczenia są wymagane tutaj:

 • wysoka nośność;
 • maksymalna prędkość instalacji;
 • ekonomiczna wykonalność.

Wszystkie te zalety są w stosach metalu. Większość modeli można wybrać z dowolną charakterystyką wytrzymałościową. Wszystkie technologie immersji są dozwolone.

Istnieją inne sposoby opłacania tańszych arkuszy dzięki oszczędnościom na materiale:

 • kup nasze używane kołki - są one tańsze;
 • nie do kupienia, ale do wynajęcia od nas.

Biorąc pod uwagę niskie ceny i rabaty, koszt ogrodzenia w naszej firmie będzie bardzo przystępny.

Istnieją dwa główne typy stosów metalowych, rurowych i profilowych (rowki Larsena i ich odpowiedniki). Nośność rurki jest najwyższa ze względu na duży przekrój i grubą ścianę. Są droższe i ważą znacznie więcej. Stosowane są głównie na bardzo niestabilnych glebach lub wykorzystywane jako część konstrukcji rowków Larsena jako elementów wzmacniających.

Dla większości obiektów stos arkuszy Larsena jest optymalnym wyborem:

 • największa gama modeli - pod względem ogólnej charakterystyki, masy i wytrzymałości;
 • łatwość transportu i zanurzenia;
 • optymalny stosunek właściwości wytrzymałościowych i rentowności.

Najbardziej rozpowszechnionym profilem Larsena jest niecka. Oprócz niego są:

Rowki Larsena wykonane są ze stali wysokowęglowej. Normy produkcyjne:

 • 14-102-147-93, 14-2-879-89 TU - profile w kształcie koryta;
 • 380-94, 4543-81 GOST - używane gatunki stali;
 • 1497, 14019, 9454 - badania stosów pod kątem zginania, uderzeń i obciążeń rozciągających;
 • 4781-85 - sprawdzanie zamków i kształtów profili;
 • 7566 - znakowanie.

Oferujemy rowki Larsena w dużym asortymencie, nie musisz czekać na dostawę niezbędnego materiału.

Technologia palowania blach

Wstępny etap prac obejmuje ocenę warunków w obiekcie (w razie potrzeby - badanie gleby) i projektu. Przed wzmocnieniem dołu językiem, schemat projektu jest przenoszony na teren, instalowane są prowadnice. Zanurzenie wykonuje się na jeden z trzech sposobów:

 • palowanie. Technologia ta jest tańsza od innych, ale z powodu wstrząsów jest niebezpieczna dla sąsiednich budynków. W miastach, na terenach przemysłowych - jest zabronione;
 • wcięcie przy pomocy specjalnego sprzętu svayevdavlivayuschey. Ta metoda jest droższa, ale jest najbardziej delikatna. Nie ma ograniczeń w użyciu;
 • wibro zanurzenie. Najbardziej popularna technologia ze względu na lepszy stosunek ceny do wydajności. Szybkość budowy płotów jest najwyższa.

Istnieje kilka technik wspomagających, które ułatwiają nurkowanie:

 • podkopywanie Przeprowadza się go za pomocą specjalnego sprzętu hydraulicznego, który zlikwidowano po zakończeniu pracy;
 • wiercenie otworów. Stosuje się go na szczególnie gęstych glebach w celu zminimalizowania wibracji podczas zanurzenia, w celu całkowitego wyeliminowania ryzyka dla sąsiednich budynków, w celu zmniejszenia obciążenia samych kołków;
 • łączone zanurzenie: metoda wibracyjna + jazda itp.;
 • zmniejszenie tarcia w obszarze zamków na pióro i wpust przez smarowanie.

Stosy są zanurzane jeden po drugim lub w blokach po kilka sztuk. Ta ostatnia jest szczególnie istotna w obszarach pojenia: montujemy odcinek na brzegu i przenosimy go do miejsca instalacji za pomocą dźwigu.

Po zamontowaniu ściany złącza rowkowe są pokryte szczeliwem, aby zapobiec wnikaniu wody. Czasami smarujemy zamki z drugiej ręki na rowki (przy znacznym zużyciu zamków podczas poprzedniej operacji).

Dodatkowe wzmocnienie Groovy Reinforcement - pasek dystrybucyjny

W niektórych przypadkach (duża głębokość wykopu, niestabilna gleba itp.) Zainstalowana ściana wymaga dodatkowych elementów wzmacniających. W tej pojemności są używane:

 • pojedyncze kołki rurowe;
 • poziome rozpórki i ukośne rozpórki;
 • najczęściej - pas dystrybucyjny. Nie tylko minimalizuje obciążenie poszczególnych palet, ale również rozkłada je równomiernie na całym obwodzie.

Pas dystrybucyjny składa się z poziomych stalowych belek otaczających kanał. Jeżeli wymagany jest jeden rząd, belki znajdują się nie głębiej niż dwa metry od górnej krawędzi ogrodzenia (z kotwicą może być nieco niżej). Jeśli ściana jest wysoka, instalujemy dwa lub więcej poziomów: w takich przypadkach wysokość instalacji jest określana przez obliczone dane.

Jeśli wzmocnienie ogrodzenia odbywa się za pomocą rozpórek, instaluje się je nie mniej niż 5 metrów później, zawsze w rogach. Pochylone rozpórki podparte są jedną stroną na palach, drugą - na dnie fundamentowej studni, płytą fundamentową, stosami pomocniczymi.

Jak zamówić wzmocnienie dołu w Arctic Hydro Story

Aby złożyć zamówienie na ścianę do dołu, musisz złożyć wniosek online lub telefonicznie. Po wstępnej rozmowie (podczas której ty i nasz konsultant ustalicie główne cechy techniczne, wielkość i przybliżony koszt pracy) nasz specjalista przyjedzie do waszej strony, aby wyjaśnić warunki i zapoznać się z dokumentacją.

Następnie zostaje sporządzona umowa, określa się czas montażu i ostateczny koszt budowy ogrodzenia. Specyfika naszej firmy:

 • Współpracujemy z dowolnymi klientami - firmami i prywatnymi przedsiębiorcami;
 • przyjmujemy zamówienia w regionie moskiewskim i wszędzie w Federacji Rosyjskiej;
 • wykonujemy pracę w cyklu zerowym - ocena warunków geologicznych, projektowanie;
 • posiadamy certyfikat SRO i dopuszczenie do pracy nad ważnymi obiektami.

Oblicz wagę języka dla swojego projektu

Na stronie cenowej można znaleźć koszt kołka.

Wzmocnienie stoków rowów językiem

Zastosowane technologie, przykłady pracy naszej technologii w celu wzmocnienia stoków, zdjęcia, twoja korzyść.

Z tej strony dowiesz się o funkcjach technologii wzmacniania stoków rowów językiem. Rozważamy główne typy używanego sprzętu i typy ścianek szczelnych do formowania ogrodzeń. Zbadana zostanie metoda wzmacniania wyrobisk przez cementowanie, a stawki dla firmy Bogatyr zostaną przyznane za wykonanie głównych typów ścianek szczelnych.

Firma "Bogatyr" produkuje grodzice, w tym:

 • wzmocnienie stoków rowów przy zerowym cyklu prac budowlanych
 • wzmocnienie ścian wykopu
 • wiercenie rowkowe
 • grodzice, itp.

Jakiej techniki używamy

Firma budowlana "Bogatyr", która wykonuje prace w celu wzmocnienia dołów, obejmuje następujące rodzaje urządzeń:

Na kółkach:

Ten svayeboy powstał na bazie napędu na wszystkie koła Ural-4230, dzięki czemu porusza się bez problemów i wykonuje prace przy zanurzeniu kołkami w warunkach terenowych i na nierównym terenie, co jest niezwykle ważne przy wdrażaniu zerowego cyklu budowy na nieprzygotowanej stronie.

BM-811 ma małe wymiary, które pozwalają na niezależne poruszanie się samochodu po drogach publicznych bez potrzeby posiadania specjalnych zezwoleń, co znacznie obniża koszty przemieszczania sprzętu.

Ryc. 1.1: Wiertarka i palownica BM-811

BM-811 wykonuje cały zakres prac przy zanurzeniu kołka, w tym wierceniu odwiertów prowadzących. Maszyna jest naprzemiennie uzupełniana o wymagane, w zależności od sytuacji, wyposażenie - młot dieslowski z cylindrycznym typem SP-75A lub świder wiertniczy zdolny do wiercenia wszelkiego rodzaju gruntów, w tym wiecznej zmarzliny.

UkrSA na rozstawie kół KRAZ-250K jest wykorzystywany, gdy konieczne jest wykonanie dużej ilości ścianek szczelnych. UCA ma obrotową platformę roboczą, która umożliwia jednoczesne zanurzenie kilku kołków bez zmiany położenia stosu na placu budowy.


Ryc. 1.2: Uniwersalna instalacja palowania w pracy

UkrSA jest wyposażona w silnik wysokoprężny z młotami UR1-1250 i UR1-1800, zdolny do wbijania języka w glebę o dużej gęstości. Język można wykonywać zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i pochyłej.

Pojazdy gąsienicowe:

Sterownik gąsienicowy KG-12M należy do klasy maszyn ciężkich zdolnych do nurkowania w języku o maksymalnej długości (do 17 metrów) i ciężaru w jakiejkolwiek glebie.
Głównym wyposażeniem koparki KG-12M jest młot diesla typu MSDSh-2500. W razie potrzeby wstępne odwierty odwiertów KG-12M są uzupełniane o zamontowaną platformę wiertniczą SO-2.

Ryc. 1.3: Sterownik Koper-KG-12M

Koper-svayeby KG-12M jest bardzo wydajny. Instalacja, dzięki podstawie toru, jest w stanie poruszać się w każdych warunkach glebowych.
Jedyną wadą tej kopry jest niska mobilność podczas jazdy po asfaltowych drogach ogólnego przeznaczenia, co prowadzi do wysokich kosztów przemieszczenia KG-12M.

Specyfika wzmacniania zboczy dołu

Zbocza wykopów i wykopów w okresie budowy podlegają stałym wpływom atmosferycznym, hydrologicznym i mechanicznym (obciążenia udarowe, drgania). Podczas pracy w warunkach gleb o niskiej gęstości lub przy dużej głębokości wykopu konieczne jest określenie i wdrożenie najbardziej efektywnego sposobu wzmocnienia jego zboczy.

Wymagania obecnego SNiP określają normatywną maksymalną głębokość wykopu, którego ściany nie mogą być wzmocnione dodatkowymi elementami. Ta wartość jest różna dla różnych rodzajów gleby:

 • Dla ziemi piaszczystej i gruboziarnistej - 1 metr;
 • Dla piaszczystych glin - 1,25 m;
 • Dla gliny i iłu - 1,5 metra;
 • Do gruntów o wysokiej gęstości - 2 metry.

Porady ekspertów! Po przekroczeniu powyższej głębokości, jak również podczas prac budowlanych w glebie nasyconej wilgocią o wysokim poziomie wód gruntowych, konieczne jest wzmocnienie zboczy wżerów za pomocą tymczasowych zamocowań.

Ryc. 1.4: Odchylenie standardowe dla różnych poziomów wykopu zgodnie z SNiP

Wybór metody wzmacniania zboczy dołu jest dokonywany na podstawie następujących czynników:

 • Głębokość wykopów;
 • Warunki geodezyjne i hydrogeologiczne;
 • Obecność pobliskich budynków i budowli.

Porady ekspertów! Istnieją dwie najczęściej stosowane metody wzmacniania zboczy - tworzenie ogrodzeń z ogrodzeniem ostrym i wzmacnianie cokołu, a następnie cementowanie ścian dołu.

Sposoby wzmacniania zboczy dołu

Istnieją różne sposoby wzmacniania zboczy dołu

 • mocowanie ścian wykopu za pomocą języka lub rury;

Ryc. 1.5: Wzmocnienie koryta

 • wzmocnienie dołu przez cementację;

Ryc. 1.6: Wzmocnienie dołu przez cementację

Cementanizacja przy jednoczesnym wzmacnianiu pestek

Przymocowanie stoków wyrobiska jest uważane za najbardziej niezawodny sposób wzmocnienia, ale ta metoda ma jedną istotną wadę - wysoki koszt wdrożenia.

Metodę cementowania stosuje się z reguły tam, gdzie budynki sąsiednie znajdują się zbyt blisko nowej studni, aby wyeliminować efekt wibracji na ich fundamentach. Chociaż w tym samym celu możliwe jest użycie wiercenia prowadzącego, z dalszym zanurzaniem stosów ścianek szczelnych. Ta metoda prawie we wszystkich przypadkach minimalizuje wibracje podczas układania.

Aby wzmocnić nachylenie wykopu 2-5 m, aw niektórych przypadkach nawet głębiej, użycie języka jest bardziej praktyczne niż cementowanie: grodzice lub grodzice mogą być usunięte i ponownie użyte po zakończeniu pracy.

Po zakończeniu prac budowlanych grodzice mogą być rozbierane i ponownie wykorzystywane lub sprzedawane na rynku wtórnym, co pozwala na zwrot części pieniędzy wydanych na zerowy cykl pracy, podczas gdy inwestycje w wzmocnienie betonowych dołów są nieodwracalne.

Ryc. 1.7: Cementowanie ścian dołu

Prace polegające na wzmacnianiu zboczy dołu przez cementowanie wykonuje się w następującej kolejności:

 • Mechanizowane wykopy prowadzone są na głębokości 1-2 poziomów wykopu (od 1 do 3 metrów), a następnie wyrównania ścian wykopu do nachylenia projektu;
 • Na zboczach wykopu mocowana jest siatka wzmacniająca, która jest niezbędna do lepszego zamocowania natryskiwanego betonu na pionowej powierzchni;
 • Ściany są betonem natryskowym z betonowym roztworem;
 • Zanim beton zostanie w pełni ustawiony, wierci się poziomy lub nachylony otwór (nachylenie do 30 stopni od poziomu);
 • Rebar (kołek) są zanurzone w wywierconych studzienkach;
 • Roztwór betonu jest wtryskiwany przez rury wtryskowe do studzienek. Napełnianie studni odbywa się bez ciśnienia, aby nie deformować gleby na zboczach wykopu;
 • Wytworzono drugą warstwę betonu z drugiej komory.

Porady ekspertów! Wykop jest rozwijany i wzmacniany przez poziomy 1-3 metry, aż do wykonania wykopu na głębokości projektowej.


Ryc. 1.8: Kolejność wzmacniania zboczy dołu przez cementowanie

Porady ekspertów! Aby wzmocnić skarpy doły należy zastosować mieszankę betonową opartą na gatunkach cementu M400 i wyższych.

Bezpośrednie cementowanie można przeprowadzić na dwa sposoby - na sucho i na mokro:

 • Do suchego cementowania używaj specjalnego sprzętu do sprężarek. Sucha mieszanina piasku i cementu wchodzi do węża zasilającego i jest transportowana za pomocą przepływu powietrza (natężenie przepływu powietrza wynosi 60-65 metrów na sekundę), podczas gdy sama woda jest podawana do dyszy węża;
 • Mokry cement wykonuje się za pomocą gotowej zaprawy betonowej. Sprężone powietrze wtryskuje się do mieszanki betonowej bezpośrednio na wylocie węża, co zapewnia niezbędne rozpryskiwanie betonu.


Ryc. 1.9: Wiercenie poziomych odwiertów dla kołków napędowych

Porady ekspertów! Klejenie na sucho jest najkorzystniejsze, ponieważ pozwala na jednorazowe nałożenie warstwy betonu o grubości 7-10 centymetrów, natomiast przy mokrym klejeniu maksymalna grubość betonu w jednym przejściu wynosi 3 centymetry.

Wzmocnienie ścian grodziska wykopu

Układanie ścianek szczelnych jest najbardziej opłacalną metodą wzmacniania zboczy wżerów.

Ścianki szczelne wykonywane są w postaci jednowarstwowych, rzadziej dwuwarstwowych ścian o konfiguracji liniowej lub złożonej. Stabilność ogrodzenia uzyskuje się dzięki dużej głębokości rowka w ziemi. Podczas pracy, wszelkie ścianki szczelne, jeśli metalowe konstrukcje znajdują się blisko siebie, są zamulone, co zapewnia faktyczną wodoszczelność.

Blacha:

Najczęściej wzmacnianie jam i okopów językiem jest stosowane w warunkach

 • słaba piaszczysta ziemia;
 • w wysokich wodach gruntowych;
 • gleba mułowa;
 • na bagnach.

Szczególnie ważne jest zastosowanie ścianki szczelnej, gdy istnieje ryzyko zalania wykopu, ściany studzienki są wzmacniane za pomocą rowka Larsena, który jest zanurzony w ziemi przed rozpoczęciem wykopu.

Ryc. 2.0: Pełny język i wpust

Zabirka z tablic:

Wzmocnienie zboczy wykopów i wykopów poprzez zanurzenie grodzic i urządzenia zabirki desek, pokazane w gęstszych glebach i zapobiega zrzucaniu i zapadaniu się murów podczas budowy.

Ryc. 2.1: Imadło na deskę

Przy tej metodzie wymagana jest mniejsza liczba języka, ponieważ powierzchnia wykopu jest pokryta drewnianymi deskami.

Ściany szczelne mogą być niezależne, wzmocnione dodatkowymi kotwami lub zamocowane za pomocą przekładek.

 • W warunkach gęstych gleb, które mają wystarczającą zdolność do utrzymywania ogrodzenia, stosuje się niezależne ściany;
 • Wzmocnienie ścianek szczelnych za pomocą przekładek stosuje się przy układaniu wąskich rowów, w których można umieścić poziome rozpórki bez dodatkowego pionowego zamocowania;
 • Mocowanie ścianki szczelnej z kotwami odbywa się przy wydobywaniu gleby o niskiej gęstości na większą głębokość, kotwy są przykręcane do obwodu wykopu (5-6 metrów od wykopu) śrub, do wierzchołków których są przymocowane górne części ścianki wpustu i pióra.

Ryc. 2.2: Ściany szczelnych blach wzmocnione przekładkami dystansowymi

Grodzone ścianki, stosowane do wzmocnienia wgłębień, klasyfikowane są zgodnie z kształtem profilu na trzy grupy:

 • Kołek płaski z bocznymi żebrami usztywniającymi;
 • Nieco groovy Larsen;
 • Rury arkuszowe

Porady ekspertów! Najczęściej używanym językiem Larsen, główną zaletą jego użytkowania jest całkowita szczelność ogrodzenia, ze względu na obecność łączących się zamków na bocznych konturach języka, co jest niezwykle ważne przy budowie w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych.Ryc. 2.3: Wzmocnienie stoków wykopu kopalni Larsen

Rury szczelinowe służą do wzmocnienia zboczy głębokich wykopów (ponad 5 metrów) w glebie o niskiej gęstości. Ze względu na duży przekrój konstrukcji, rury mają maksymalną stabilność w ziemi i wykazują lepszą odporność na obciążenia boczne.

Technologia układania ścianek szczelnych jest identyczna dla wszystkich rodzajów konstrukcji metalowych. W zależności od rodzaju gruntu i gęstości zabudowy wokół miejsca pracy można zastosować jedną z trzech metod zanurzenia:

 • Szokowa jazda odbywa się za pomocą młotów dieslowskich, zapewniając uderzenie na język. Możliwości zastosowania tej metody w obszarach miejskich są ograniczone ze względu na destrukcyjny wpływ na fundamenty pobliskich budynków;
 • Wibracja zanurzeniowa jest najczęstszą metodą, wykonywaną przy użyciu specjalnych wibracyjnych kafarów. Wpływ wibracji pozwala zanurzyć język w dowolnym rodzaju gleby. Jedyną wadą jest efekt dekompresji na glebie, który może powodować zrzucanie ścian dołu, które nie zostały jeszcze wzmocnione;
 • Wcięcie statyczne jest najbardziej progresywną i najbezpieczniejszą metodą zanurzania języka, ze względu na specyfikę użytego sprzętu (duża waga i wymiary instalacji), jest również najdroższa.


Ryc. 2.4: Proces tworzenia balustrady Larsena

Porady ekspertów! Układanie ścianek szczelnych jest dość skomplikowanym i wymagającym procesem. Ściana monolityczna jest formowana z kołków tylko wtedy, gdy zamki sąsiednich konstrukcji metalowych są bezpiecznie zadokowane, nawet najmniejsze nieprzestrzeganie technologii pracy spowoduje, że zamek "zwymiotuje" i ściana się odkształci. Powoduje to wystarczająco długi czas wymagany do ułożenia niezawodnej ścianki szczelnej.


Ryc. 2.5: Blokady kołków

Ceny za wzmocnienie stoków rowów

Ceny od 300 r. dla 1 mp Możesz dowiedzieć się więcej w dziale - ceny

W rzeczywistości oferujemy usługi zanurzania rur, ale jeśli potrzebujesz pełnego kompleksu na ogrodzeniu, szczegóły są negocjowane, gdy zadzwonisz.

Nasze usługi wzmacniają ściany wykopu

Wzmacniamy ściany wykopu na każdym etapie prac budowlanych:

 • przed rozpoczęciem wykopywania dołu - zablokowanie rur i zamknięcie jam
 • po rozpoczęciu wykopalisk - zanurzając język Larsena

Przy bliskim sąsiedztwie budowy innych budynków i budowli stosujemy metodę wiercenia otworów do zanurzania rur, co w większości przypadków umożliwia wzmocnienie tymczasowych pochyłości wykopów bez zagrożenia wstrząsami na sąsiednie budynki. Aby zamówić wzmocnienie rur wykopu, użyj formularza:

Jak wzmocnić ściany dołu
podczas budowy


Wzmocnienie ścian dołu

Profesjonalni budowniczowie dokładnie wiedzą, jak wzmocnią ściany każdej studni na długo przed jej wykopaniem - mocowanie ścian studzienki rozwiązuje osobny, bardzo poważny projekt, zwłaszcza w środowisku miejskim. Znaczenie wszystkich metod polega na tym, że słupki pionowe są w stanie utrzymać glebę wokół dołu fundamentowego wraz ze wszystkim, co się na niej ześlizguje do dołu. Regały te mogą być czasami żelbetowymi paliami o średnicy około jednego metra blisko siebie lub wielkowymiarowymi stalowymi walcowanymi odcinkami wbijanymi w ziemię, pomiędzy którymi ustawiona jest ciągła podłoga z desek. Istnieje bardzo poważna wykładzina inwentarzowa, w tym dla okopów.

Amatorzy budownictwa i entuzjaści budownictwa są pozbawieni potrzeby i możliwości wykorzystania poważnych zasobów materialnych i technicznych do wzmocnienia ścian dołów, amatorskie pestki rzadko przekraczają głębokość jednego piętra. Jednak nawet przy tak małej głębokości dół może zagrać okrutny żart z niedoświadczonym budowniczym, a zawalenie się lub poślizg gleby ścian dołu może spowodować bardziej poważny wypadek. Zdarzają się sytuacje, gdy upadek gleby jest obarczony poważnym zagrożeniem dla życia. Takie ryzyko występuje na przykład podczas instalowania głębokich rowów.

Podstawową informacją, jaką powinna posiadać koparka, jest wartość kąta spoczynku dla różnych rodzajów gleby i materiałów sypkich - gruzu, piasku. Nachylenie, stos z kątem nachylenia mniejszym niż naturalny, pozostanie stabilny. Ale nachylenie o kącie większym od kąta spoczynku musi się zapadać, nawet jeśli jest "wzmocnione", pokryte grubą warstwą gruzu. "Nadmiar" pełznie wraz z gruzem... pod kątem spoczynku.
W związku z tym najprostszą, ale raczej niezawodną metodą wzmacniania ścian wykopu jest profilowanie tych ścian pod kątem mniejszym niż kąt usypu.

Prowadzenie prac budowlanych, aby poprawić ściany dołów lepiej, aby te ściany były jak najbardziej płaskie. Istotą urządzenia mocującego jest ułożenie podłogi płyty na zbrojonym zboczu i łącznikach tej podłogi. Podłoga może być z desek lub oddzielnych desek. Mocowanie podłogi odbywa się poprzez układanie stojaków na deskach podłogi. Stojaki stopniowe zależą od parametrów podłogi i nachylenia. Dolny koniec każdego takiego stojaka spoczywa na ziemi, a górna jest wzmocniona przez klamrę. Szelki i stojaki mogą być wykonane z drążków o średnicy 100 mm i grubszych. Dolny koniec stojaka i koniec wspornika podparcie na ziemi są mocowane za pomocą mocnego drewnianego kołka lub z dwoma kołkami bezpiecznie wbijanymi w ziemię.

Montaż ścianek wykopu odbywa się etapami, z małymi ruchomymi osłonami lub z oddzielnymi deskami za pomocą pionowych słupków. Te pionowe słupy mogą być kompozytowe - dla ułatwienia demontażu - i są wzmacniane za pomocą słupów w lustrze.

Aby uprościć pracę nad formowaniem skarpy, gleby piaszczyste można ostrożnie i równomiernie zwilżyć. W przypadku samokonstrukcji zaleca się szybkie zasypywanie i usuwanie zboczy gleby.

Nachylenie dołu

Podczas budowania fundamentów lub układania łączności w ziemi konieczne jest kopanie wykopów i rowów. Pracom wykopowym muszą towarzyszyć środki bezpieczeństwa. Określają one zasady ustalania boków i dna. Aby określić kąt nachylenia dołu, stosuje się stół. Jego zastosowanie pozwala glebie na placu budowy wybrać pożądany poziom nachylenia ścian wykopanego wgłębienia na jego dnie, tak aby nie zapadać się.

Rodzaje prac ziemnych

Budowa budynków i urządzeń komunikacyjnych wiąże się z pracochłonnymi robotami ziemnymi. Pod nimi oznacza rozwój gleby podczas kopania dołów i rowów, jej transportu, przechowywania.

Roboty ziemne to nasypy, wykopy. Mogą być stałe i tymczasowe. Pierwsza marka dla długiej operacji. Należą do nich:

 • kanały;
 • tamy;
 • zbiorniki;
 • tamy i inne udogodnienia.

Tymczasowe wykopy to wykopy i doły. Są przeznaczone do dalszych prac budowlanych.

Wykop jest wycięciem, którego szerokość i długość praktycznie nie różnią się wyraźnie pod względem wielkości. Są niezbędne do budowy fundamentów pod budowę.

Wykop jest bardzo długą bruzdą w porównaniu z jej przekrojem. Jest przeznaczony do instalacji systemów komunikacyjnych.

Zgodnie z wymogami GOST 23407-78, kopaniu okopów, wykopów w zaludnionych obszarach, miejscach ruchu lub ludzi, musi towarzyszyć tworzenie płotów ochronnych. Są instalowane na obwodzie obszaru roboczego. Znaki ostrzegawcze i napisy są na nich umieszczone, a nawet oświetlenie jest używane w nocy. Również specjalnie wyposażone mosty do przemieszczania się ludzi.

Zbocza są nachylonymi bocznymi ścianami rowków lub nasypów. Ważną ich cechą jest nachylenie (stromość). Otaczające zbocza poziomej powierzchni nazywane są nasypami.

Pod dnem zagłębienia rozumiem jego dolną, płaską część. Brovka to górna krawędź utworzonego zbocza, a podeszwa - niższa.

Wykop na budowie

Podczas wykonywania robót ziemnych nie powinni:

 • zmienić jego kształt i wymiary liniowe;
 • zmarnować;
 • zmyć wodą lub oprzeć się wytrącaniu.

Układanie rur wodociągowych, podziemnych linii energetycznych, kanalizacji, budowanie fundamentów pod budynki nie może odbywać się bez kopania rowów lub wykopów. W budownictwie przyjęto specjalne definicje elementów konstrukcyjnych tego typu. Wszystkie prace muszą być wykonywane przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Rodzaje dołów

Kopanie rowów na fundament struktury jest odpowiedzialnym biznesem, który wymaga dużo czasu, pieniędzy i pracy. Doły są dziś zwykle podzielone według następujących kryteriów:

 • obecność stoków;
 • stosowanie elementów złącznych zaprojektowanych w celu zapobiegania powstawaniu resztek ziemi;
 • rodzaj powierzchni bocznych (ściany).

Ściany dołów mogą być:

W celu prawidłowego przeprowadzenia prac ziemnych najpierw należy przeprowadzić badania na placu budowy. Te działania obejmują następujące operacje:

 • analiza właściwości gleby: określenie jej grupy i rodzaju;
 • określenie obciążeń z postawionych budynków;
 • obliczenie głębokości wykopu;
 • ustanowienie obecności starych komunikatów;
 • określenie głębokości wód podziemnych;
 • analiza warunków pogodowych obszaru.

Wybór metody pracy określa się w zależności od następujących czynników:

 • rodzaj i wymiary budowanej konstrukcji;
 • głębokość fundamentu;
 • ilość nadchodzących działań.

Jeśli planowane jest zbudowanie płytkiej bazy typu taśmy lub kolumny, wówczas gleba może zostać opracowana bez udziału technologii ręcznie. Kiedy konieczne jest zbudowanie domu, który ma piwnicę lub piwnicę, wówczas w robotach będzie trzeba użyć mechanizmów do poruszania się po ziemi.

Aby wydobyć większość ziemi z wykopu, często stosuje się koparki różnych typów, wyposażone w łopatę skierowaną do tyłu lub bezpośrednio. Prace związane z wykopami wykopu należy wykonywać bez naruszania gęstości gleby na dnie fundamentu. Wymóg ten jest realizowany w praktyce przez jego niedobór, którego wartość wynosi od 5 do 20 cm.

Czyszczenie terenu od boków i od dołu wykopu do planowanego znaku odbywa się ręcznie przez pracowników. W tym przypadku konieczne jest podążanie za wzmocnieniem jego ścian za pomocą stoków lub poprzez instalowanie specjalnych konstrukcji. Opadanie opadów i wzrost wód gruntowych wiosną, latem, wpływ mrozów w zimie - wszystko przyczynia się do zniszczenia dołu.

Glebę z dołu należy natychmiast usunąć lub umieścić na placu budowy nie bliżej niż 1 m od jej krawędzi. Do drenażu wód gruntowych utworzyć system odwadniający.

Ważnym punktem podczas kopania dołów jest stworzenie przestrzeni roboczej o odpowiednich rozmiarach zgodnie z zasadami. Powinien zająć co najmniej pół metra od deskowania fundamentowego na dno skarpy. Nachylenie nachylenia wykopu wybiera się zgodnie z tabelami lub wykresami podanymi w SNiP 3.02.01-87.

Rodzaje i przeznaczenie okopów

Układanie w różnych układach okopów jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem prac ziemnych. Kopanie ich ręcznie jest powolne i kosztowne, więc często używają sprzętu, który kupują lub wynajmują.

Celowo, wykopy tego typu są podzielone na następujące typy:

 • do uziemienia;
 • hydraulika;
 • kabel;
 • rurociągi gazowe;
 • drenaż (drenaż);
 • kanalizacja.
Kopanie okopów

Według projektu rowu istnieją 3 rodzaje:

Wewnątrz rowów bez nachylenia ścianek bocznych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludzi zamontować rozpórki. Wzmocnienie stoków nie jest wymagane, ponieważ są one wykonane w celu ochrony przed osunięciami ziemi. Rowach przeznaczonych do układania komunikacji, kopania różnych głębokości, przy użyciu różnych technik.

Gleba: grupy i gatunki

Ze względu na fakt, że ziemne struktury powstają w glebie, zdecydowanie powinieneś znać ich główne cechy. Od nich zależy odpowiedni rodzaj fundamentu. Wybór dokonywany jest z uwzględnieniem osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu niezawodności i trwałości wzniesionej podstawy.

Główne właściwości gleby określają następujące czynniki:

 • kształt, rozmiar, wytrzymałość, umiejscowienie cząstek zawartych w jego składzie;
 • stopień wzajemnego połączenia między nimi;
 • zdolność substancji składowych do rozpuszczalności, absorpcji wilgoci.

Glebę charakteryzuje się za pomocą tych czynników:

Klasyfikacja obejmuje podział gleb według różnych kryteriów. Dostępne są następujące typy:

 • piaszczyste;
 • zakurzony;
 • gliniany;
 • skalisty;
 • detrital.
Gleba różnych typów

W zależności od zawartości wody wydziela się gleba:

 • suchy (występuje do 5% wilgoci);
 • mokry (5-30%);
 • mokry (zawiera ponad 30% wody).

Podział na grupy przedstawiono w poniższej tabeli.